Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2007

Zarządzenie nr 1/07 w spr. powołania kom. przetargowej do przygotow. i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publ. na dostawę art. biurowych oraz mat. eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w I kw. 20 (25kB) plik

Zarządzenie nr 2/07 w spr. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka nadanym Zarządzeniem 21/06 Wójta Gminy z dnia 06.04.2006 r. w spr. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (35kB) plik

Zarządzenie nr 3/07 w spr. powołania kom. przetargowej do przygotow. i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publ. na dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b (25kB) plik

Zarządzenie nr 4/07 w sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2007 roku i Planu kontroli w jednostkach podporządkowanych w 2007 roku (106kB) plik

Zarządzenie nr 5/07 w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (198kB) word

Zarządzenie nr 6/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. funduszy europejskich w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (32kB) word

Zarządzenie nr 7/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (32kB) word

Zarządzenie nr 8/07 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej oraz kwestionariusza osobowego (67kB) word

Zarządzenie nr 9/07 w spr. zatwierdzenia postępowania o udzielenie zam. publ. w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę art. biurowych oraz mat. eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w I kwartale 2007 r. (22kB) word

Zarządzenie nr 10/07 w spr. zatwierdzenia postępowania o udzielenie zam. publ. w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 10 tys. lit. oleju opałowego lekkiego do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b (23kB) word

Zarządzenie nr 11/07 w sprawie ustalenia symboli liczbowych dla stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (53kB) word

Zarządzenie nr 12/07 w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (24kB) word

Zarządzenie nr 13/07 uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. pozyskiwania środków unijnych na rozwój infrastruktury Gminy Nowa Wieś Wielka (31kB) word

Zarządzenie nr 14/07 sprawie refundacji kosztów zakupu szkieł optycznych i oprawek okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (25kB) word

Zarządzenie nr 15/07 w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (25kB) word

Zarządzenie nr 16/07 w spr. powoł. kom. przetarg. do przygotow. i przeprow. postępow. o udzielenie zam. publ. na opracow. dok. projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych w Gminie Nowa Wieś Wielka (26kB) plik

Zarządzenie nr 17/07 w spr. zatwierdzenia postęp. o udzielenie zam. publ. w trybie przetargu nieograniczonego na opracow. dok. projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych w Gminie Nowa Wieś Wielka (24kB) plik

Zarządzenie nr 18/07 w spr. powoł. kom. przetargow. do przygotow. i przeprow. postępow. o udzielenie zam. publ. na dost. art. biurowych oraz mat. eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w II i III kwartale 2007 (25kB) plik

Zarządzenie nr 19/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (25kB) word

Zarządzenie nr 20/07 w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 12 listopada 2006 r. (27kB) plik

Zarządzenie nr 21/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wi (24kB) word

Zarządzenie nr 22/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (23kB) word

Zarządzenie nr 23/07w sprawie powołania komisji ds. kontroli wykonywania obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowa Wieś Wielka (27kB) word

Zarządzenie nr 24/07 w sprawie wprowadzenia regulaminu nagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (38kB) word

Zarządzenie nr 25/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana dachu, oświetlenia i (27kB) word

Zarządzenie nr 26/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Szkoły Podstawowej w Brzozie (termomodernizacja) (26kB) word

Zarządzenie nr 27/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie (26kB) word

Zarządzenie nr 28/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie (wymiana zespołu napowietrzającego na drugim rowi (0kB) plik

Zarządzenie nr 29/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika przy ul. Malinowej w Dziemionnie (26kB) word

Zarządzenie nr 30/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Szkoły Podstawowej w Brzozie (termomodernizacja) (23kB) word

Zarządzenie nr 31/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana dachu, oświetlen (26kB) word

Zarządzenie nr 32/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Wiejskiej i Projektowanej w Brzozie wraz z odwodnieniem (26kB) word

Zarządzenie nr 33/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie (24kB) word

Zarządzenie nr 34/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Spacerowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem (26kB) word

Zarządzenie nr 35/07 w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem niebędącym własnością pracodawcy (35kB) word

Zarządzenie nr 36/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gmi (26kB) word

Zarządzenie nr 37/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana oświetlenia) (26kB) word

Zarządzenie 38/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie (26kB) word

Zarządzenie nr 39/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie (wymiana zespołu napowietrzającego na drugim rowie wraz z automaty (24kB) word

Zarządzenie nr 40/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika przy ul. Malinowej w Dziemionnie (24kB) word

Zarządzenie nr 41/07 uchylające zarządzenie Nr 53/05 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 września 2005r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy katalogu firm oraz wprowadzenia procedury prowadzenia, aktualizacji i udostępniania (96kB) word

Zarządzenie nr 42/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana oświetlenia) (24kB) word

Zarządzenie nr 43/07 w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (38kB) word

Zarządzenie nr 44/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Nowa Wieś Wi (28kB) word

Zarządzenie nr 45/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Wiejskiej i Projektowanej w Brzozie wraz z odwodnieniem (24kB) word

Zarządzenie nr 46/07 w sprawie wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (29kB) word

Zarządzenie nr 47/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie (29kB) word

Zarządzenie nr 48/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Spacerowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem (28kB) word

Zarządzenie nr 49/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Nowa Wieś Wielka (31kB) word

Zarządzenie nr 50/07 w sprawie higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (105kB) word

Zarządzenie nr 51/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Prądocin-Kolankowo (25kB) word

Zarządzenie nr 52/07 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Prądocin-Kolankowo (24kB) word

Zarządzenie nr 53/07 w sprawie wprowadzenia zakładowego regulaminu premiowania (38kB) word

Zarządzenie nr 54/07 w sprawie procedur systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka obejmującego szkolenia i samokształcenie (89kB) word

Zarządzenie nr 55/07 w sprawie poszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt przez dodanie symbolu i hasła klasyfikacyjnego czwartego stopnia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (37kB) word

Zarządzenie nr 56/07 w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (60kB) word

Zarządzenie nr 57/07 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (721kB) word

Zarządzenie nr 58/07 w sprawie nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego (962kB) word

Zarządzenie nr 59/07 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka i gminnych jednostek organizacyjnych (105kB) word

Zarządzenie nr 60/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (50kB) word

Zarządzenie nr 61/07w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (90kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (2 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (2 stycznia 2007, 12:59:55)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (15 lutego 2008, 13:05:58)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6015