Związki i stowarzyszenia


Wykaz Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gmina Nowa Wieś Wielka

1. Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej zarejestrowane pod numerem KRS: 0000090647, data rejestracji: 14.07.1997 r. 

Skład Zarządu: 
Prezes - Anna Wieloszyńska
Sekretarz - Anna Rosinke
Skarbnik - Natalia Bogusławska - Łuczejko 

Celem Stowarzyszenia jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i 
rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej, zarejestrowany pod numerem KRS: 0000041349. 

Skład Zarządu: 
Zastępca Prezesa - Grażyna Wojtera-Moskal 
Skarbnik - Bożena Rafińska 

Celem PKPS jest niesienie pomocy dzieciom, osobom i rodzinom w szczególności Ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, pozbawionym środków do życia, ubogim, bezradnym. 

3. Stowarzyszenie Klub Sportowy "Brzoza" z siedzibą w Brzozie, zarejestrowany pod numerem KRS: 0000055649, Data rejestracji w KRS: 22.10.2001 r.

Skład Zarządu:
Prezes - Mariusz Sułkowski
Wiceprezes - Maciej Ślesiński 
Sekretarz - Tadeusz SułkowskiCelem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

4. Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy "Burza" w Nowej Wsi Wielkiej, zarejestrowane pod numerem w KRS: 0000117603, Data rejestracji w KRS: 11.06.2002 r. 

Skład Zarządu: 
Prezes -  Eugeniusz Jan Górka
Wiceprezes -  Maciej Polkowski
Sekretarz - Jerzy Bocian

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

5. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" z siedzibą w Brzozie, wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 14.
Data wpisu do rejestru: 17.06.1999

Skład Zarządu: 
Prezes - Sebastian Zieliński
Sekretarz - Monika Ksobiech

Celem Klubu jest:
a) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
b) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier 
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności zainteresowań sportowych,
c) uczestniczenie w imprezach sportowych dla uczniów organizowanych na obszarze 
działania samorządu terytorialnego i poza nim,
d) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
e) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
f) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
g) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości. 

6. Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej zarejestrowane pod numerem 023/BY/0000103621/04. 

Skład Zarządu: 
Przewodnicząca - Jankowska Bogumiła
Zastępca Przewodniczącej - Barbara Jemiołek

Celem Koła Gospodyń Wiejskich jest obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin oraz prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, a także upowszechnianie postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawa stanu zdrowia w środowisku wiejskim. 

7. Klub Seniora "Wrzos" z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej działa od 1985 r. na podstawie regulaminu Statutu Stowarzyszenia Seniora oraz Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora. 

Skład Zarządu: 
Przewodniczący - Czesław Lipka
Zastępca Przewodniczącego - Zofia Perkowska
Sekretarz - Danuta Karpińska 
Skarbnik - Bożena Rafińska
Członkowie - Danuta Pawlak, Maria Andrysiak, Ryszard Magoch, Leszek Jastrowski

Celem Klubów Seniora jest niesienie pomocy osobom samotnym, chorym, bezradnym i ich rodzinom. 

8. Klub Seniora z siedzibą Brzozie działa od 2000 r. na podstawie regulaminu Stowarzyszenia Seniora i Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora. 

Celem Klubów Seniora jest niesienie pomocy osobom samotnym, chorym, bezradnym i ich rodzinom. 

9. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej działa od 1997 r. na podstawie Statutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

Skład Zarządu: 
Prezes - Wysiński Mieczysław
Skarbnik - Kuczora Grzegorz
Sekretarz - Gajda Lidia

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. 

10. Koło Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Brzozie działa od 10 lutego 2005 roku zgodnie z obowiązującym Statutem LOK, zarejestrowanym pod numerem KRS 0000086818, data rejestracji: 3.11.2009 r.

Skład Zarządu:
Prezes - Owczarzak Waldemar

Celem Koła jest:
a) kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie w wśród młodzieży obywatelskiej postawy wobec spraw obronności RP,
b) prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej,
c) wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, a szczególnie u młodzieży pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia obronności Państwa,
d) krzewienie kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, wchodzących w zakres zainteresowania członków Koła LOK i zgodnych ze statutem LOK.

11. Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej "Rowerowa Brzoza", numer KRS: 0000309436, data rejestracji: 2.07.2008 r. 

Skład Zarządu:
Prezes - Zbigniew Wiśniewski
Wiceprezes - Piotr Gapiński
Sekretarz - Piotr Dobrowolski

Celem Stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie życia turystycznego, sportowego w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe, kształtowanie pozytywnych wzorców osobowych i postaw społecznych wśród rodziców, dzieci i młodzieży, poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności szlaków turystycznych.

12. Stowarzyszenie "Lepszy Prądocin" w Prądocinie, numer KRS: 0000359221, data rejestracji: 21.06.2010 r..

Skład Zarządu:
Prezes - Jolanta Diering
V-ce Prezes - Monika Potrzebska

Celem Stowarzyszenia jest czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju wsi i regionu, promowanie postaw patriotycznych i proeuropejskich, podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej, promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku na obszarach wiejskich.

13. Uczniowski Klub Sportowy "Kuźnia" z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej, wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 40.
Data wpisu do rejestru: 14.11.2012 r.

Skład Zarządu:
Prezes - Romuald Rogowski
Wiceprezes Prezes - Włodzimierz Tomczak

Celem Stowarzyszenia jest:
a) propagowanie kultury fizycznej i sportu,
b) organizowanie bezpiecznego spędzania wolnego czasu,
c) promowanie strzelectwa sportowego,
d) pogłębianie postaw patriotycznych,
e) integracja międzypokoleniowa.

14. Uczniowski Klub Sportowy "Szabla" z siedzibą w Brzozie, wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 42.
Data wpisu do rejestru: 16.09.2013 r.

Skład Zarządu:
Prezes - Mateusz Górski
Sekretarz - Katarzyna Doman - Górska
Skarbnik - Janusz Doman
Członek - Aleksandra Stasiak-Górska

Celem Stowarzyszenia jest:
a) planowanie i organizacja życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) uczestniczenie w imprezach sportowych,
c) prowadzenie działań w celu upowszechniania kultury fizycznej,
d) promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowego i aktywnego stylu życia,
e) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

 

metryczka


Wytworzył: Mirosław Bogusz (22 lutego 2005)
Opublikował: Justyna Zboralska (30 czerwca 2003, 17:27:05)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (19 czerwca 2019, 15:09:05)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21712