Związki i stowarzyszenia


Wykaz Organizacji Pozarządowych działających
na terenie Gmina Nowa Wieś Wielka

1. Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej zarejestrowane pod numerem KRS: 0000090647, data rejestracji: 14.07.1997 r.

Skład Zarządu:
Prezes - Wieloszyńska Anna
Sekretarz - Rosinke Anna

Celem Stowarzyszenia jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i
rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej, zarejestrowany jako Organizacja Pożytku Publicznego pod numerem KRS: 0000041349.

Skład Zarządu:
Prezes - Krawiec Barbara
Z-ca Prezesa - Wojtera-Moskal Grażyna
Sekretarz - Kamińska Regina
Skarbnik - Wesołowska Stefania

Celem PKPS jest niesienie pomocy dzieciom, osobom i rodzinom w szczególności Ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, pozbawionym środków do życia, ubogim, bezradnym.

3. Stowarzyszenie "Przymierze dla Gminy Nowa Wieś Wielka" z siedzibą w Olimpinie zarejestrowane pod numerem KRS: 0000216635.

Skład Zarządu:
Prezes - Krym Andrzej Grzegorz
V-ce Prezes - Owczarzak Waldemar
V-ce Prezes - Moskal Piotr
Skarbnik - Kubicka Krystyna


Celem Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój Gminy Nowa Wieś Wielka; wspieranie powstających na jej terenie inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu rozwój kultury i oświaty, służby zdrowia i pomocy społecznej; popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Gminy; budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich; rozwój świadomości obywatelskiej; współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy; inicjowanie i wspieranie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

4. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Olimpinie, zarejestrowane pod numerem KRS: 0000206077.

Skład Zarządu:
Prezes - Sobieraj Andrzej
Z-ca Prezesa - Fac Sławomir
Z-ca Prezesa - Walenczykowski Andrzej


Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka; promocja popieranie inicjatyw i podejmowanie działań na rzecz: ochrony środowiska, integracji europejskiej, edukacji dzieci i młodzieży gminy Nowa Wieś Wielka, społecznego gospodarczego i kulturalnego rozwoju gminy Nowa Wieś Wielka; zapobieganie degradacji środowiska; ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych Gminy Nowa Wieś Wielka, a także pobudzanie świadomości obywatelskiej i proekologicznej.

5. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej, wpis do ewidencji stowarzyszeń Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod nr OR.II.5050-13/03, data wpisu do rejestru: 01.12.2003 r.

Celem Zrzeszenia jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania Zrzeszenia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

6. Stowarzyszenie Klub Sportowy "Brzoza" z siedzibą w Brzozie,
Numer KRS: 0000055649, Data rejestracji w KRS: 22.10.2001 r.

Skład Zarządu:
Prezes - Mariusz Sułkowski
Sekretarz - Tadeusz Sułkowski


ksbrzoza.futbolowo.pl

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

7. Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy "Burza" w Nowej Wsi Wielkiej, zarejestrowane pod numerem w KRS: 0000117603, Data rejestracji w KRS: 11.06.2002 r.
Skład Zarządu:
Prezes - Górka Eugeniusz Jan
V-ce Prezes - Polkowski Maciej
Członek - Bączkowski Marek

http://burzanww.futbolowo.pl/burzanww/

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

8. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" z siedzibą w Brzozie, wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 14.
Data wpisu do rejestru: 17.06.1999

Skład Zarządu:
Prezes - Hanna Pietrzak
V-ce Prezes - Tomasz Adamski
Sekretarz - Magdalena Szymańska

www.ukssokolbrzoza.pl

Celem Klubu jest:
a) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
b) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności zainteresowań sportowych,
c) uczestniczenie w imprezach sportowych dla uczniów organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim,
d) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
e) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
f) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
g) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

9. Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej zarejestrowane pod numerem 023/BY/0000103621/04.

Skład Zarządu:
Przewodnicząca - Jankowska Bogumiła
Z-Przewodniczącej - Barbara Jemiołek

Celem Koła Gospodyń Wiejskich jest obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin oraz prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, a także upowszechnianie postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawa stanu zdrowia w środowisku wiejskim.

10. Klub Seniora z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej działa od 1985 r. na podstawie regulaminu Statutu Stowarzyszenia Seniora oraz Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora.

Skład Zarządu:
Przewodnicząca - Krawiec Barbara
V-ce Przewodniczący - Ćwierdziński Henryk
Sekretarz - Muntowska Ewa
Skarbnik - Papierska Alicja

Celem Klubów Seniora jest niesienie pomocy osobom samotnym, chorym, bezradnym i ich rodzinom.

11. Klub Seniora z siedzibą Brzozie działa od 2000 r. na podstawie regulaminu Stowarzyszenia Seniora i Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora.

Celem Klubów Seniora jest niesienie pomocy osobom samotnym, chorym, bezradnym i ich rodzinom.

12. Polski Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych siedziba Koło Nowa Wieś Wielka działa na podstawie Statutu Wojewódzkiego Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Bydgoszczy.

Skład Zarządu:
Przewodniczący - Racinowski Czesław


Celem Koła jest:
a) kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny,
b) otaczanie opieką członków Związku i osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych,
c) popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu,
d) działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej,

13. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej działa od 1997 r. na podstawie Statutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Skład Zarządu:
Prezes - Wysiński Mieczysław
Skarbnik - Kuczora Grzegorz
Sekretarz - Gajda Lidia

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

14. Koło Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Brzozie działa od 10 lutego 2005 roku zgodnie z obowiązującym Statutem LOK, zarejestrowanym pod numerem KRS 0000086818, data rejestracji: 3.11.2009 r.

Skład Zarządu:
Prezes - Owczarzak Waldemar

Celem Koła jest:
a) kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie w wśród młodzieży obywatelskiej postawy wobec spraw obronności RP,
b) prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej,
c) wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, a szczególnie u młodzieży pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia obronności Państwa,
d) krzewienie kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, wchodzących w zakres zainteresowania członków Koła LOK i zgodnych ze statutem LOK.

15. Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej "Rowerowa Brzoza", numer KRS: 0000309436, data rejestracji: 2.07.2008 r.

Skład Zarządu:

Prezes - Zbigniew Wiśniewski
Sekretarz - Piotr Dobrowolski

Celem Stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie życia turystycznego, sportowego w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe, kształtowanie pozytywnych wzorców osobowych i postaw społecznych wśród rodziców, dzieci i młodzieży, poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności szlaków turystycznych.

www.rowerowabrzoza.pl

16. Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Zwiastun", numer KRS: 0000201539, data rejestracji: 25.03.2004 r.

Skład Zarządu:

Prezes - Piotr Długi

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie masowego i wyczynowego sportu jeździeckiego, organizowanie rekreacji jeździeckiej, organizowanie zajęć z hipoterapii dla dzieci miejscowych.

17. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Ochrony Terenów Wiejskich "Nasza Gmina", numer KRS: 0000333407, data rejestracji: 15.07.2009 r.

18. Jeździecki Klub Sportowy "Brzoza" w Brzozie, numer KRS: 0000251354, data  rejestracji:   17.02.2006 r.

19. Katolickie Stowarzyszenie Rodzin "Tęcza" w Kolankowie, numer KRS: 0000117093, data rejestracji: 26.06.2002 r.

20. Stowarzyszenie "Lepszy Prądocin" w Prądocinie, numer KRS: 0000359221, data rejestracji: 21.06.2010 r..

Skład Zarządu:
Prezes - Jolanta Diering
V-ce Prezes - Monika Potrzebska

Celem Stowarzyszenia jest czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju wsi i regionu, promowanie postaw patriotycznych i proeuropejskich, podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej, promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku na obszarach wiejskich.

21. Uczniowski Klub Sportowy "Kuźnia" z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej, wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 40.
Data wpisu do rejestru: 14.11.2012 r.

Skład Zarządu:
Prezes - Romuald Rogowski
V-ce Prezes Włodzimierz Tomczak


Celem
Stowarzyszenia jest:
a) propagowanie kultury fizycznej i sportu,
b) organizowanie bezpiecznego spędzania wolnego czasu,
c) promowanie strzelectwa sportowego,
d) pogłębianie postaw patriotycznych,
e) integracja międzypokoleniowa.

22. Uczniowski Klub Sportowy "Szabla" z siedzibą w Brzozie,
wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 42.
Data wpisu do rejestru: 16.09.2013 r.


Skład Zarządu:
Prezes - Mateusz Górski
Sekretarz - Katarzyna Doman - Górska
Skarbnik - Janusz Doman
Członek - Aleksandra Stasiak-Górska


Celem Stowarzyszenia jest:
a) planowanie i organizacja życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) uczestniczenie w imprezach sportowych,
c) prowadzenie działań w celu upowszechniania kultury fizycznej,
d) promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowego i aktywnego stylu życia,
e) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

 Wytworzył: Mirosław Bogusz (22 lutego 2005)
Opublikował: Justyna Zboralska (30 czerwca 2003, 17:27:05)

Ostatnia zmiana: Łukasz Michalik (5 września 2014, 10:42:29)
Zmieniono: aktualizacja adresu strony internetowej KS Brzoza.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19811

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij