Podstawowe zadania

1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 • określenie sposobu wykonania uchwał Rady,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowanie projektu budżetu oraz wykonanie budżetu Gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie zadań zleconych ustawowo oraz powierzonych przez inne organa i jednostki w drodze porozumień, wnioskowanie o zwołanie sesji rady,
 • wnioskowanie o zwołanie sesji rady,
 • przedkładanie Radzie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy,
 • wydawanie przepisów porządkowych w drodze uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki,
  współdziałanie z instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Gminy,
 • składanie Radzie na każdej sesji ustnego sprawozdania ze sposobu wykonania uchwał oraz ze swojej działalności między sesjami,
 • udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania powierzonym im mieniem,
 • prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu mieniem Gminy,
 • ustalanie zakresu spraw należących do Gminy, które Wójt może powierzyć sekretarzowi Gminy.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (10 października 2002)
Opublikował: Justyna Zboralska (24 czerwca 2003, 17:34:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5943