Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

I. Rodzaj zadania
Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.

II. Formy realizacji zadania
1. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez:
1) pokrycie kosztów zatrudnienia trenerów i instruktorów,
2) pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia,
3) pokrycie kosztów podróży, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów dla zawodników i osób realizujących, uwzględniając niezbędny czas przyjazdu i powrotu,
4) pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej i medycznej,
5) pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy i symbolicznych nagród,
6) pokrycie kosztów szkoleń i treningów zawodników,
7) pokrycie kosztów zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania,
8) pokrycie kosztów pośrednich, w szczególności koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne, obsługi księgowej.
2. Dotacje nie będą udzielane na:
1) remonty budynków,
2) zadania i zakupy inwestycyjne,
3) zakup nieruchomości,
4) działalność gospodarczą,
5) koszty promocji klubu,
6) premie dla zawodników i trenerów.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009
1. Wysokość środków na zadania z zakresu w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego wynosi 55.000,00 zł.
2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizacje zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

IV. Termin i warunki składania ofert
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
1) wsparcia zadania,
2) powierzenia wykonania zadania.
3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Gminy w 2008 roku.
4. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego) w terminie do 13 lutego 2009 r. z dopiskiem: „Konkurs ofert – rozwój sportu kwalifikowanego”.
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
7) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
8) inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
6. Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis z rejestru (jest on ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok z działalności podmiotu,
3) statut (aktualny),
4) zaświadczenie z banku informujące o aktualnym numerze konta.
7. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Druk ten, a także wzór sprawozdania z wykonania zadania, znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: www.bip.nowawieswielka.pl.
Druki można pobierać w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, pok. nr 11.
8. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

V. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania powinna nastąpić od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2009 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, z przyjętymi standardami oraz zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą konkursu, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale II, nastąpi w szczególności w oparciu o:
1) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz z niniejszym ogłoszeniem,
2) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
4) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
5) ocenę realizacji wcześniejszych powierzonych projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
6) pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu partnerów publicznych i prywatnych; dotyczy to podmiotów ubiegających się o wsparcie proponowanych zadań,
7) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
8) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie jej z ofertami innych podmiotów, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
9) rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.
Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania i przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka
do akceptacji.
5. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację, podejmuje Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, a uczestnicy zostaną powiadomieni.

VII. Zasady przyznawania dotacji
Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisu art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VIII. Postanowienia końcowe
W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, niewykorzystane środki wracają do budżetu gminy.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Nowa Wieś Wielka. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania. Dotowany podmiot jest zobowiązany do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczania na wezwanie pracownika Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Formularz oferty - plik do pobrania (73kB) rtf
Wzór umowy - plik do pobrania (46kB) word
Wzór sprawozdania - plik do pobrania (79kB) word

Zarządzenie nr 6/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego (46kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (15 stycznia 2009)
Opublikował: Łukasz Michalik (15 stycznia 2009, 10:05:53)

Ostatnia zmiana: Łukasz Michalik (2 lutego 2009, 11:19:31)
Zmieniono: korekta układu tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1551