Zadania i uprawnienia

1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) uchwalenie statutu Gminy, statutu sołectwa oraz statutu gminnej jednostki organizacyjnej,
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powołanie i odwołanie, na wniosek Wójta, sekretarza i skarbnika,
4) powołanie komisji  dyscyplinarnej I i II instancji dla pracowników Urzędu Gminy,
5) uchwalenie budżetu Gminy, przyjmowanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi z tego tytułu,
6) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7) uchwalanie programów gospodarczych,
8) ustalanie zakresu działania  jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im  składników mienia i środków budżetowych na realizację zadań,
9) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych  ustawami,
10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego  zarządu,  dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata , o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich nabywania, zbywania i wykupu, przez Wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów  krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie  podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f) tworzenie i przystępowanie do spółek, związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania  i występowania z nich,
g) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach, przez Wójta
h) tworzenia , przekształcania i likwidacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek i zakresu rozporządzania tym majątkiem,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
11) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
12 )podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których  mowa w § 6 ust. 1 powierzonych przez inne organa i jednostki,
13) podejmowanie uchwał w sprawach  współdziałania  z innymi gminami, w tym uchwalanie statutu związku gmin oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13a) podejmowanie uchwał  w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności  lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwal w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
15a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
16) powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich  działania oraz składu osobowego,
17) uchwalanie przepisów gminnych w granicach upoważnień ustawowych,
18) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (10 października 2002)
Opublikował: Justyna Zboralska (26 czerwca 2003, 07:48:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8509