Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego. (37kB) word

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (20kB) word
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowa Wieś Wielka (37kB) word

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (18kB) word

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystośc (14kB) word

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. (19kB) word
Wzór deklaracji (81kB) word

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na t (18kB) word

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomoś (20kB) word

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania. (38kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2014. (153kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015. (174kB) word

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 rok. (101kB) word

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r. (40kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 r. (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (10 grudnia 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (18 grudnia 2012, 10:00:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1376