Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Gminy

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów. (30kB) word

Projekt w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (35kB) word

Projekt uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. (30kB) word

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomoś (35kB) word

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarkowo Dolne – ul.Bydgoska” (150kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej. (30kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w Dąbrowie Wielkiej. (30kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Brzozie. (29kB) word

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. (44kB) word

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. (31kB) word

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji. (26kB) word

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Gminy Nowa Wieś (50kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na 2013 r. (104kB) word

Projekt uchwał w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. (92kB) word

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka. (30kB) wordmetryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (28 stycznia 2013)
Opublikował: Szymon Giżycki (4 lutego 2013, 15:10:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1377