Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016. (501kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013. (755kB) pdf

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014. (437kB) pdf

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowa Wieś Wielka (4797kB) pdf

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (864kB) pdf

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. (3443kB) pdf

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za g (1966kB) pdf

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarkowo Dolne - ul.Bydgoska”. (1495kB) pdf

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Centrum”. (1751kB) pdf

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Dobromierz Górny'. (584kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości położonej w Brzozie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka. (635kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę części gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste na rzecz PZD w Prądocinie. (673kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w miejscowości Chmielniki. (435kB) pdf

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2013 r. (287kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (25 lutego 2013)
Opublikował: Szymon Giżycki (1 marca 2013, 09:31:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1418