Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2013 (243kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016. (497kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013. (503kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Prądocinie”. (250kB) pdf

uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Brzozowej w miejscowości Brzoza”. (237kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika i poszerzenie ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Gajowej do ul. Śliwkowej w Brzozie”. (332kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Brzozie wraz z odwodnieniem” (318kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Brzozowej w miejscowości Brzoza” (583kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. kredytu długoterminowego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz nr 15 (695kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy w budynku Przychodni w Brzozie”. (307kB) pdf

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Północ I” (2937kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze umowy darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Prądocinie, stanowiącej drogę wewnętrzną. (371kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. (340kB) pdf

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka. (284kB) pdf

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka. (214kB) pdf

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. (415kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (11 września 2013)
Opublikował: Szymon Giżycki (18 września 2013, 14:13:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1271