Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016. (452kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013. (441kB) pdf

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. (330kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (331kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Prądocinie. (532kB) pdf

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. (397kB) pdf

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (318kB) pdf

w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. (300kB) pdf

w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. (342kB) pdf

w sprawie przejęcia od Powiatu Bydgoskiego zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. (244kB) pdf

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (298kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. (297kB) pdf

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. (309kB) pdf

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020. (293kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (26 listopada 2013)
Opublikował: Szymon Giżycki (3 grudnia 2013, 13:55:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158