Sesja w dniu 25 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na VI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w piątek 25 lutego 2011 r. o godz. 14:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 stycznia 2011 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 26 stycznia 2011 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011-2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnych w trybie bezprzetargowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnych w trybie przetargowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Tarkowo Dolne – część przemysłowa”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Prądocin X”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Nowa Wieś Wielka.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Aktywności Lokalnej na 2011 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Nowa Wieś Wielka w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich.
 18. Sprawozdanie z działalności za 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej.
 19. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (10 lutego 2011)
Opublikował: Szymon Giżycki (11 lutego 2011, 08:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1802