Sesja w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 28 kwietnia 2011 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 marca 2011 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 30 marca 2011 r.
 7. Informacja o pzp, opłatach adiacenckich i opłatach planistycznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo I”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dobromierz Dolny”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dobromierz Górny”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na   nabycie  nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  położonej w Olimpinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Prądocinie. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego skargi p. Jędrusika (byłego Przewodniczącego Rady Gminy), z dnia 29 grudnia 2010 r., złożonej do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2010 r.
 16. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.”.
 17. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (19 kwietnia 2011)
Opublikował: Szymon Giżycki (20 kwietnia 2011, 10:31:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2096