Sesja w dniu 28 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na X sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. Sesja odbędzie się w czwartek 28 lipca 2011 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 czerwca 2011 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 29 czerwca 2011 r.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011–2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnej Przychodni
w Nowej Wsi Wielkiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie wywłaszczonemu właścicielowi nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chmielniki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 29/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  7 lipca 2011 r. w sprawie udostępnienia boisk szkolnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk szkolnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
16. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy:
       a) Informacja o działaniach Policji
       b) Informacja o działalności OSP
       c) Informacja o przestrzeganiu przepisów porządkowych na terenie gminy.
17. Debata na temat współpracy między dzierżawcą Ośrodka Chmielniki 11 i właścicielem Ośrodka Chmielniki 9.
18. Informacja na temat wniosku Państwa Beaty i Andrzeja Małkowskich.
19. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy. (18 lipca 2011)
Opublikował: Szymon Giżycki (23 lipca 2011, 18:54:24)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (25 lipca 2011, 09:15:29)
Zmieniono: korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1333