Sesja w dniu 28 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w poniedziałek 28 listopada 2011 r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 października 2011 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 20 października 2011 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011–2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości w Tarkowie Dolnym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w niezabudowanej nieruchomości gruntowej,  położonej w Prądocinie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
 23. Analiza oświadczeń majątkowych za 2010 r.
 24. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Wolne wnioski.
 26. Sprawy różne.
 27. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (17 listopada 2011)
Opublikował: Szymon Giżycki (18 listopada 2011, 15:05:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1720