Sesja w dniu 26 kwietnia 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 26 kwietnia 2012 r. o godz. 14:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 marca 2012 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 marca 2012 r.
 7. Odpowiedzi Wójta na wnioski sołtysów zgłoszone na sesji w dniu 28 marca 2012 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012–2015.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 14. Inwestycje infrastruktury wod-kan – mapa drogowa – założenia do planu zadań inwestycyjnych na lata 2012-2014.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej za lata 2009-2011 dla Gminy Nowa Wieś Wielka.
 16. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.”.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2011 r.
 18. Informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym.
 19. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (16 kwietnia 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (20 kwietnia 2012, 09:52:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1487