Sesja w dniu 28 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XIX sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 28 czerwca 2012 r. o godz. 14:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 maja 2012 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 29 maja 2012 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie podejmowania realizacji zadań bieżących.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2015.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobylarnia-II etap”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olimpin”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie - II etap”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Brzoza”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki w 2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Gajowej łącznie z połączeniem do ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza”, zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 236/1,  położonej w Olimpinie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.
 20. Informacja na temat działalności klubów sportowych – stan obecny, kierunki rozwoju.
 21. Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy.
 22. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Wolne wnioski.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (20 czerwca 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (20 czerwca 2012, 14:28:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1499