Sesja w dniu 17 września 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XX sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w poniedziałek 17 września 2012 r. o godz. 13:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie.
 

Proponowany porządek obrad sesji:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Ustalenie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 czerwca 2012 r.
5.  Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
6.  Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 28 czerwca 2012 r.
7.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2012 r.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za pierwsze półrocze 2012 r.
9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011-2030”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na   nabycie  nieruchomości  gruntowej, oznaczonej jako działka nr 160/2,  położonej w Nowej Wsi Wielkiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej.
18. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2012 r.
19. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy:
    a)  Informacja o działaniach Policji
    b)  Informacja o działalności OSP
    c)  Informacja o przestrzeganiu przepisów porządkowych na terenie gminy.
    d)  Informacja na temat działalności monitoringu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
20. Informacja o realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2008 – 2015”.
21. Informacja o jakości pracy szkół i przeprowadzonych egzaminach zewnętrznych.
22. Informacja dotycząca budowy przedszkola w Brzozie.
23. Informacja o stanie zaawansowania i realizacji inwestycji zaplanowanych na 2012 r.
24. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
25. Wolne wnioski.
26. Sprawy różne.
27. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (6 września 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (10 września 2012, 08:41:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1336