Sesja w dniu 29 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 29 listopada 2012 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 

Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 października 2012 r
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 25 października 2012 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2015.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,  położonych w Olimpinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,  położonej w Nowej Wsi Wielkiej jej użytkownikom wieczystym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Kobylarnia VI”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia – Osiedle Leśne”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
 22. Analiza oświadczeń majątkowych za 2011 r.
 23. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Wolne wnioski.
 25. Sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (19 listopada 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (22 listopada 2012, 13:10:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1175