Rejestr instytucji kultury



REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Nowa Wieś Wielka
 
Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowa Wieś Wielka, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowa Wieś Wielka obejmuje następujące instytucje:
1) Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,
2) Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowej Wsi Wielkiej.
Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 
Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy nowa Wieś Wielka),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356; ze zm.).
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U z 2007 r. nr 187, poz. 1330).
Opłatę należy uiścić na konto bankowe Gminy w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie 61 8142 1059 0616 3365 2000 0001.


Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Nowa Wieś Wielka (573kB) word



Zarządzenie Nr 27/13 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31.10.2013 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Nowa Wieś Wielka (27kB) word

Załącznik Nr 1do zarządzenia Nr 27/13 - wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Nowa Wieś Wielka (25kB) word

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/13 - wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Nowa Wieś Wielka (29kB) word

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/13 - Odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Nowa Wieś Wielka (53kB) word

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/13 - Odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Nowa Wieś Wielka (37kB) word

Zarządzenie Nr 16/12 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28.05.2012 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Nowa Wieś Wielka (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (21 maja 2012)
Opublikował: Piotr Łęgowski (12 czerwca 2012, 12:50:15)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (6 listopada 2013, 10:32:05)
Zmieniono: aktualizacja informacji na temat rejestru instytucji kultury i dodanie nowych zarządzeń w tej materii

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8997