Sposób załatwiania

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:

 • wydawanie odpisów aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • rejestracja noworodka
 • zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego lub konkordatowego
 • zgłoszenie zgonu
 • wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • wpisanie aktów zagranicznych: transkrypcja, urodzenia, małżeństwa, zgony
 • uznanie dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża, matki
 • oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • wydawanie dowodów osobistych

Informacje do pobrania (51kB) word

Stanowisko ds. ewidencja ludności:

 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące
 • wymeldowanie z pobytu stałego
 • zameldowanie cudzoziemców
 • poświadczenie zameldowania
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego

Informacje do pobrania (35kB) plik

Referat Budżetu i Finansów:

 • podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wymiar
 • podatek rolny od osób fizycznych - wymiar
 • podatek leśny od osób fizycznych - wymiar
 • podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej - wymiar
 • podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej - wymiar
 • podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej - wymiar
 • odroczenie terminu płatności podatku
 • odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej
 • rozłożenie na raty zapłaty podatku
 • rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
 • umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę
 • zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych
 • podatek od środków transportowych

Informacje do pobrania (155kB) word

Informacja przedsiębiorcy ubiegającego się o zastosowanie ulgi na podst. przepisów ustawy z 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60) oraz ustawy z 30.04.2004 r. o postęp. w spr. dot. pomocy publi. (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) (303kB) pdf

Tu znajdziesz więcej informacji i formularze do pobrania

Referat Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej

Procedura uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (41kB) word

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym (37kB) word

Wniosek o zajęcie pasa drogowego (44kB) word

Wniosek o wynajem świetlicy (24kB) word

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:

 • ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • zezwolenia na wycinkę drzew
 • podział nieruchomości
 • przekształcanie użytkowania wieczystego na własność
 • rozgraniczenie gruntu
 • gospodarka gruntami komunalnymi
 • zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
 • oznaczanie nieruchomości numerem porządkowym
 • zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej
 • opiniowanie inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska
 • zezwolenia na tymczasowe gromadzenie odpadów
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego

Informacje do pobrania (95kB) word

Wniosek o nadanie/potwierdzenie numeru porządkowego dla nieruchomości (25kB) word

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (23kB) word

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (20kB) word

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (77kB) word

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (46kB) word

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gruntu (30kB) word

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej (22kB) word

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (53kB) word

Wniosek o bezpłatny odbiór odpadów zawierających azbest - do pobrania (27kB) word

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (20kB) word

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (46kB) word

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Działalność gospodarcza:

 • przekazywanie wniosków CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: o wpis do CEIDG, o zmianę wpisu w CEIDG, o wykreślenia wpisu w CEIDG, o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
 • wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
Druk CEIDG-1 - do pobrania (338kB) pdf
Załącznik CEIDG-MW (297kB) pdf
Załącznik CEIDG-PN (292kB) pdf
Załącznik CEIDG-POPR (130kB) pdf
Załącznik CEIDG-RB (294kB) pdf
Załącznik CEIDG-RD (307kB) pdf
Załącznik CEIDG-SC (295kB) pdf
Załącznik CEIDG-ZS (37kB) pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1 - do pobrania (461kB) pdf

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy


Sprzedaż napojów alkoholowych:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacje do pobrania (66kB) word

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (34kB) word
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (31kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (43kB) word


metryczka


Wytworzył: Justyna Zboralska (30 czerwca 2003)
Opublikował: Justyna Zboralska (30 czerwca 2003, 17:40:02)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (22 października 2020, 11:03:06)
Zmieniono: Aktualizacja wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 33541