Projekt pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka

Zdjęcie Zdjęcie


DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


UWAGA!!!

Projekt "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka" - informacje!!!

W przypadku problemów technicznych z Internetem lub awarii prosimy o zgłaszanie ich na infolinię serwisową wykonawcy pod numerami telefonów: (52) 55-11-444 i (52) 55-11-333

lub na adres e-mail: internet@rfc.pl

Uwaga!!! W przypadku problemów technicznych z komputerem, awarii lub uszkodzenia należy skontaktować się z Biurem Projektu w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, pok. nr 8, tel. (52) 320-68-71 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub na adres e-mail: p.legowski@nowawieswielka.pl 

Nie wolno naprawiać komputera lub otwierać jego obudowy na własną rękę!!!

Przypominamy jednocześnie, że obowiązkiem każdego Beneficjenta jest informowanie Biura Projektu o każdej zmianie miejsca zamieszkania, zmianie dokumentu tożsamości, jak również zmianie numeru telefonu kontaktowego.  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Nami pod numerem 52 320-68-71!!!
Informacja o projekcie


Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie i realizujemy projekt pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W ramach projektu powstanie światłowód łączący miejscowość Brzoza z miejscowością Nowa Wieś Wielka, 200 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu w okresie realizacji projektu i w okresie utrzymania trwałości projektu (5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu). Spośród ww. beneficjentów połowa (100 gospodarstw domowych) zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy. 

UWAGA!!! W dniu 20 czerwca 2014 r. Zarządzeniem nr 44/14 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka wprowadził nowy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” oraz powołał Komisję Rekrutacyjną oceniającą złożone deklaracje uczestnictwa w projekcie, w składzie:
1) Piotr Łęgowski - koordynator projektu,
2) Łukasz Michalik - asystent koordynatora projektu,
3) Dorota Lisiak - przedstawiciel GOPS,
4) Karina Śpiewak - przedstawiciel GZOO.


Informujemy, że nabór uczestników do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym - w przypadku braku miejsc, beneficjenci kwalifikujący się do wsparcia umieszczani są automatycznie na liście rezerwowej!!!

Uczestnikami Projektu zostaną wg kryteriów przydzielenia wsparcia:
1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
3) dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej.
4) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
5) rodziny zastępcze,
6) osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzina w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno - rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

Uczestnicy Projektu muszą spełniać ponadto następujące warunki:

1) spełniać minimum jeden z warunków określonych w ww. pkt 1-6,
2) posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,
3) zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania, z którymi należy się zapoznać, a następnie wypełnić i wraz z załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu: pok. nr 8 w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w Biurze Projektu!!!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
- 52 320-68-71 - Piotr Łęgowski
- 52 320-68-71 - Łukasz Michalik
lub bezpośrednio w Biurze Projektu.


Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych otrzymają Państwo również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej oraz w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej*
*(w zakresie dot. stypendiów socjalnych dla uczniów i młodzieży uczącej się)


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” - plik do pobrania (125kB) word

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie - plik do pobrania (61kB) word

Formularz zgłoszeniowy do projektu - plik do pobrania (207kB) word

Oświadczenie o dochodach netto na osobę w gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający dzień złożenia deklaracji uczestnictwa i formularza zgłoszeniowego w projekcie - plik do pobrania (56kB) word


Zapraszamy!!!

Przypominamy, że należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (1 lipca 2012)
Opublikował: Piotr Łęgowski (10 kwietnia 2013, 14:54:24)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (2 października 2015, 09:45:17)
Zmieniono: dodanie informacji i wskazówek o realizacji serwisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11078