Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Informacja
z dnia 5 czerwca 2019 r.
 
o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka informuje, że Rada Gminy  Nowa Wieś Wielka przystępuje do wyboru:
1)    2  ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy;
2)    1 ławnika do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),  
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 1 lipca 2019 r.
Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy ławnikiem może być wybrany ten kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze służby więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
 
Informuję, że termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, że jest to niedziela (dzień wolny od pracy) termin zgłaszania kandydatów przedłuża się do 1 lipca 2019 roku).
 
Pisemnych zgłoszeń kandydatów proszę dokonywać w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać wyłącznie na druku karty zgłoszenia określonej w cytowanym na wstępie Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wzór karty jest do pobrania w Biurze Rady Gminy oraz za pośrednictwem Internetu na stronie www.ms.gov.pl, a także na stronie www.bip.nowawieswielka.pl pod treścią niniejszej informacji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Pobierz kartę zgłoszenia kandydata. (103kB) plik

Pobierz wzór listy osób zgłaszających kandydata. (44kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (5 czerwca 2019)
Opublikował: Szymon Giżycki (5 czerwca 2019, 13:48:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1340