Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym 2020 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym 2020 r.

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. poz.1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 
I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1)      być osobą pełnoletnią,
2)      zamieszkiwać lup pracować na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,
3)      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4)      posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5)      nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
II. Wymagane dokumenty:

1.      Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego z podaniem  imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu email, daty urodzenia, wykształcenia).
2.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie (poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata)
3.      Oświadczenie o niekaralności (załącznik  do ogłoszenia).
4.      Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w części I pkt 1 - 4 ( załącznik do ogłoszenia).
5.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik do ogłoszenia).
 
III. Termin składania ofert:   do 8 lipca 2020r.

IV. Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, 86-060 Nowa Wieś Wielka, l. Ogrodowa 2 .Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Nabór na rachmistrza terenowego - Powszechny spis rolny 2020.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
V. Informacje ważne dla osób składających oferty:
1.      Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, które kończy się egzaminem testowym. Kandydaci na rachmistrzów podczas szkolenia i i egzaminu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.
2.      Kandydat na rachmistrza jest wpisywany na listę kandydatów. Kolejność na liście jest ustalana wg liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
3.      Rachmistrza terenowego powołuje zastępca Wojewódzkiego Komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego.
4.      Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem email na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
5.      Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

                                                                                                                                                
Nowa Wieś Wielka, 19 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie kandydatury na rachmistrza terenowego do powszechnego spisu rolnego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. (7kB) plik

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (32kB) word

Oświadczenie o niekaralności (24kB) word


metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (19 czerwca 2020)
Opublikował: Szymon Giżycki (19 czerwca 2020, 13:05:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020