Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Wstęp 
Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.nowawieswielka.pl – strony internetowej BIP Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej.

Data publikacji i aktualizacji 
Data publikacji Biuletynu Informacji Publicznej: 21.02.2003 r. Data ostatniej istotnej modyfikacji Biuletynu Informacji Publicznej: na bieżąco. 

Status pod względem zgodności z ustawą 
Biuletyn Informacji Publicznej jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
 • filmy na dzień publikacji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Wersja transkrypcji zgodnie z ustawą, tj. po 23.09.2020 r.,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo – na dzień publikacji. 
Wyłączenia 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 
Udogodnienia 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury, Tab, Shift + Tab.
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia: 11 września 2020 r. Data publikacji strony internetowej deklaracji: 11.09.2020 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.09.2020 r. 

Data sporządzenia deklaracji w sprawie dostępności 
Deklarację sporządzono dnia: 11 września 2020 r. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 
tel. (52) 320 68 68, fax (52) 320 68 50
e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

Osoba wyznaczoną do kontaktu jest Anna Bialik-Pieszak
tel. (52) 320 68 71
e-mail: a.bialik-pieszak@nowawieswielka.pl  

Informacje na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że każdy ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej do podmiotów publicznych udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innych elementów, ewentualnie dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności albo alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje o dostępności architektonicznej 
Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.   

Budynek Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka:
 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście od ul. Ogrodowej. Wejście główne jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 
 • Wejście do budynku nie posiada schodów, płaszczyzna płaska. 
 • Budynek Urzędu nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku. 
 • Wejście na schody wewnątrz budynku jest dość szerokie, poręcze znajdują się po obu stronach. 
 • Schody oznaczone są taśmą żółto-czarną. 
 • W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. 
 • Dla osób ze szczególnymi potrzebami przed wejściem od ul. Ogrodowej znajduje się dzwonek do drzwi, w celu wywołania pracownika, który udzieli pomocy w przypadku trudności z otwarciem. 
 • W budynku brak toalet do osób niepełnosprawnych. 
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. 
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • W korytarzach znajdują się miejsca do odpoczynku. W przypadku osobistego kontaktu z osobą niepełnosprawną spotkania odbywają się sali obrad-USC, znajdującej się na I piętrze. 
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek. Klient musi poinformować Urząd Gminy przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl lub telefonicznie 52 320 68 68 lub 52 320 68 74, 52 320 68 45. 
 • W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny. 

Informacje dodatkowe 
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka dokłada wszelkich starań aby strona internetowa Urzędu Gminy była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.   

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którego usprawnieniem pracujemy każdego dnia.   

Koordynatorem do spraw dostępności jest Elżbieta Jankowska, e-mail: e.jankowska@nowawieswielka.pl, tel. 52 320 68 61, która udzieli wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka.


Raport o stanie zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka pobierz (2099kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (18 września 2020)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (21 września 2020, 10:28:15)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (31 marca 2021, 11:35:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 623