Strona główna

Strona główna

Komunikat Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,
informujemy, że Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pracuje w godzinach od 8:00 do 14:00.

--------------------------------------------------------

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy,
nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. dotyczącego przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli w urzędach administracji publicznej, w tym samorządowej informuję, że od 25 maja 2020 r. drzwi Urzędu Gminy zostaną dla Państwa otwarte.

Nasz Urząd cały czas wykonywał normalnie wszystkie obowiązki, obsługując bezpośrednio mieszkańców. Byliśmy i pozostajemy do Państwa dyspozycji każdego dnia w godzinach pracy Urzędu. Załatwiając sprawy w Urzędzie proszę o przestrzeganie wymogów sanitarnych. Dopuszczalna liczba Klientów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Mając na uwadze nasze zdrowie i bezpieczeństwo proszę o zrozumienie i  stosowanie się do obowiązujących zaleceń.

Sprawy prowadzone przez Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy działający w naszym Urzędzie będzie funkcjonował zgodnie z zasadami wypracowanymi przez Starostę Bydgoskiego.

Dziękując Państwu za zrozumienie tej trudnej sytuacji pozostaję z wyrazami autentycznego szacunku

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

/-/ Wojciech Oskwarek

--------------------------------------------------------

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2020 r. 
(aktualizacja komunikatu z dnia 16 marca 2020 r. dot. zmiany zasad przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka)

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 6 marca 2020 r. oraz uwzględniając wprowadzane w życie decyzje Rządu dotyczące stopniowego wycofywania się z ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, informuję, co następuje.

Od dnia 17 marca br. drzwi Urzędu naszej Gminy są zamknięte dla Interesantów. Ograniczenie to zostało wprowadzone ze względu na chęć zachowania bezpieczeństwa zarówno Klientów jak i Urzędników. Niemniej jednak wszystkie wpływające sprawy są systematycznie załatwiane. Dziękuję Państwu za zrozumienie tej sytuacji i składanie wniosków jedynie w najważniejszych sprawach.
Od 22 kwietnia 2020 r., będziemy obsługiwać Państwa we wszystkich sprawach, z którymi zwrócicie się do Urzędu, ale musimy podporządkować się zasadom bezpieczeństwa. Podejmiemy Państwa zabezpieczeni w maseczki ochronne i każdorazowo wprowadzimy do budynku. Dlatego proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny albo e-mailowy i umówienie się lub ewentualne zapukanie do drzwi Urzędu.
Sprawy prowadzone przez Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy działający w naszym Urzędzie będzie funkcjonował zgodnie z zasadami wypracowanymi przez Starostę Bydgoskiego.
Jeszcze raz dziękuję Państwu za zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji i mam nadzieję, że już niebawem nasze życie wróci do stanu, który określaliśmy, nie tak dawno jako normalny.

                                                       WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

                                                                     /-/ Wojciech Oskwarek


--------------------------------------------------------
Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 marca 2020 r.
dot. zmiany zasad przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Szanowni Państwo,
 
w trosce o zdrowie Państwa i naszych Pracowników, oraz zgodnie z §8 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz.433 z dnia 2020.03.13),                               
 
                                                      z dniem 17 marca 2020 roku
 
zmienia się zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, drzwi Urzędu będą zamknięte – kontakt tylko telefoniczny.
 
· Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez referaty Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się również rezerwację nowych wizyt.
W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny (nr tel. w poniższym linku)

Kontakt do pracownikow
 
Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:
 
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
 
· W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt      z kancelarią urzędu tel. +48 52 320 68 68
kancelaria@nowawieswielka.pl
 
· W zakresie dowodów osobistych i sprawach USC:
Wizyty klientów w sprawie złożenia wniosku na dokumenty będą umawiane w sytuacjach wyjątkowych (udokumentowanych) wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami:
                                   tel. +48 52 320 68 59;  +48 52 320 68 62
 
Odbiór gotowych dokumentów tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – numery j.w.
 
· Większość  spraw urzędowych możemy załatwić poprzez platformę epuap, adres elektronicznej skrzynki podawczej /766i8kxdar/SkrytkaESP
 
· Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl
 
· Infolinia dla obsługi cudzoziemców: 800 170 070
 
· Wytyczne w zakresie obsługi interesantów „KOMUNIKACJI” w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej w poniższym linku.

 
· Nr konta bankowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka do dokonywania wszelkich opłat m.in. podatków, opłat skarbowych, odpadów itp.
                 Bank Spółdzielczy o/Złotniki Kujawskie  61 8142 1059  0616 3365 2000 0001
 
Dziękuję za wyrozumiałość zaistniałej sytuacji, pozostając z wyrazami szacunku

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

               /-/ Wojciech Oskwarek
 
--------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Gmina Nowa Wieś Wielka przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –  zwanego dalej „RODO”, mają charakter danych osobowych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem  czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Nowa Wieś Wielka z siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowej 2, której reprezentantem jest Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka. Ponadto informujemy, że w stosunku  do danych przetwarzanych przez Gminę Nowa Wieś Wielka w ramach zadań zleconych przez administrację rządową  – Gmina Nowa Wieś Wielka występuje w roli współadministratora Państwa danych osobowych;
2) obowiązki inspektora ochrony danych osobowych w  Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka pełni dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi podaniami o różnej treści  i formie, a także w ramach wszczynanych  z urzędu  postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa odrębnej zgody  jest  art. 6 ust 1 pkt c) „RODO” co oznacza, że  przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze w stosunku do danych, żądania do których na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego;
4) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;
5) Państwa  dane osobowe  nie  będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów  w organach administracji publicznej;
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia swoich danych przysługuje Państwu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwo cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie;
8)  jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy „RODO”;
10) podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych),  nie wynikającym wprost  z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na wniosku, na  dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie EPUAP - EBOI, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu). Przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych, jest również definiowane jako wyrażona przez Państwo „zgoda” na ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia „RODO” i nie wymaga dodatkowego oświadczenia.                                  
11) Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia;
12) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane  w  celu  profilowania.

-----------------------------------------------------

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (52) 320-68-68
fax: (52) 320-68-50
e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

www.nowawieswielka.pl

NIP Gminy Nowa Wieś Wielka554-28-63-378
REGON Gminy Nowa Wieś Wielka092350671
NIP Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka
953-22-15-757
REGON Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka000539644
Kod terytorialny0403052


Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie
61 8142 1059 0616 3365 2000 0001

Dokumenty do rejestracji pojazdów przyjmuje się najpóźniej pół godziny przed zamknięciem.


godziny pracy Urzędu
Gminy
godziny pracy
Wydziału Komunikacji
/Oddział zamiejscowy
w Nowej Wsi Wielkiej
poniedziałek7:15 - 15:158:00 - 14:45
wtorek7:15 - 16:158:00 - 14:45
środa7:15 - 15:15nieczynne
czwartek7:15 - 15:158:00 - 14:45
piątek7:15 - 14:158:00 - 14:15

metryczka


Wytworzył: Piotr Łęgowski (20 listopada 2004)
Opublikował: Piotr Łęgowski (20 listopada 2004, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (1 czerwca 2020, 10:59:02)
Zmieniono: Dodanie komunikatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 560982