zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.29.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EURO SYSTEM TRANS Szymon Rosochowicz, 87-100 Toruń ul. Zimowa 17/11, w cenie 706.885,70 zł (słownie złotych: Siedemset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 70/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.