Zarządzenie nr 16/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 11 września 2020w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

Zarządzenie nr 16/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 11 września 2020


w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności


Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Wyznaczam Panią Elżbietę Jankowską – głównego specjalistę ds. opłaty adiacenckiej i kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności, zwanego dalej „Koordynatorem”.
                                                  
   § 2. 1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1)     wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług przez Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka,
2)     przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3)     monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4)     przedstawianie Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
 
2. Zobowiązuję:
1)     pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1,
2)     kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem.
 
   § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi.
 
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (18 września 2020, 14:12:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194