Zarządzenia Wójta - rok 2005

Zarządzenie nr 1/05 w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału środków oraz przyznawania pomocyfinansowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli gminy Nowa Wieś Wielka (42kB) word

Zarządzenie nr 2/05 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2005 roku oraz o ustaleniu planu finansowe (25kB) word

Zarządzenie nr 3/05 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowani (28kB) word

Zarządzenie nr 4/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Olimpinie (26kB) word

Zarządzenie nr 5/05 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2005 roku (22kB) word

Zarządzenie nr 6/05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (54kB) plik

Zarządzenie nr 7/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy (34kB) word

Zarządzenie nr 8/05 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarkowie Dolnym (36kB) word

Zarządzenie nr 9/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Nowej Wsi Wielkiej (30kB) word

Zarządzenie nr 10/05 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Prądocinie (24kB) word

Zarządzenie nr 11/05 w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Przedszkolu Samorządowemu „Jarzębinka” w Brzozie (22kB) word

Zarządzenie nr 12/05 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Nowa Wieś Wielka (36kB) word

Zarządzenie nr 13/05 w sprawie zasad organizacji roku szkolnego 2005/2006 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka (31kB) word

Zarządzenie nr 14/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Dziemionnie (31kB) word

Zarządzenie nr 15/05 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu (22kB) word

Zarządzenie nr 16/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży własności nieruchomości położonej w Kolankowie (26kB) word

Zarządzenie nr 17/05 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej (33kB) word

Zarządzenie nr 18/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w 2004 roku (27kB) word

Zarządzenie nr 19/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (28kB) word

Zarządzenie nr 20/05 w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Nowa Wieś Wielka (38kB) word

Zarządzenie nr 21/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Prądocinie (31kB) word

Zarządzenie nr 22/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (31kB) word

Zarządzenie nr 23/05 w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Przedszkolu Samorządowemu „Jarzębinka” w Brzozie sprzętu komputerowego (23kB) word

Zarządzenie nr 24/05 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej oraz (24kB) word

Zarządzenie nr 25/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 26/05 w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (24kB) word

Zarządzenie nr 27/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (29kB) word

Zarządzenie nr 28/05 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 29/05 w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej stacji uzdatniania wody w Brzozie, sieci wodociągowej na ulicy Łąkowej w Olimpinie oraz 40-metrowego odcinka sieci wodociągowej (23kB) word

Zarządzenie nr 30/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Tarkowie Dolnym (23kB) word

Zarządzenie nr 31/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (30kB) word

Zarządzenie nr 32/05 w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Nowa Wieś Wielka do wyjazdu służbowego do miasta Westerburg w Niemczech (28kB) word

Zarzadzenie nr 33/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (30kB) word

Zarządzenie nr 34/05 zmieniające zarządzenie Nr 27/03 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum Gminy Nowa Wieś (25kB) word

Zarządzenie nr 35/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2004 (24kB) word

Zarządzenie nr 36/05 w sprawie przeprowadzenia gminnego etapu konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim (34kB) word

Zarządzenie nr 37/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Prądocinie (23kB) word

Zarządzenie nr 38/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży własności nieruchomości położonej w Kobylarni (23kB) word

Zarządzenie nr 39/05 w sprawie przekazania do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wartości poniesionych nakładów na zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1550C Brzoza – Prądocin”, „Modernizacja drogi powiatowej nr 0557 (24kB) word

Zarządzenie nr 40/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży własności nieruchomości położonej w Prądocinie (24kB) word

Zarządzenie nr 41/05 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Brzozie (25kB) word

Zarządzenie nr 42/05 w sprawie powołania komisji do wyceny wartości samochodu ciężarowego marki Ford-Werke, typ 81E4-SA, rok produkcji 1969, otrzymanego w formie darowizny od zaprzyjaźnionej Gminy Westerburg (25kB) word

Zarządzenie nr 43/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (30kB) word

Zarządzenie nr 44/05 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej (30kB) word

Zarządzenie nr 45/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (32kB) word

Zarządzenie nr 46/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie samochodu ciężarowego marki Ford-Werke, typ 81E4-SA, rok produkcji 1969 od Gminy Westerburg przez Gminę Nowa Wieś Wielka i przekazanie go do wykorzystania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozi (22kB) word

Zarządzenie nr 47/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (49kB) word

Zarządzenie nr 48/05 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (39kB) word

Zarządzenie nr 49/05 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006 (36kB) word

Zarządzenie nr 50/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela (27kB) word

Zarządzenie nr 51/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Gimnazjum w Brzozie (27kB) word

Zarządzenie nr 52/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciel (26kB) word

Zarządzenie nr 53/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok. (33kB) word

Zarządzenie nr 54/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Dziemionnie (31kB) word

Zarządzenie nr 55/05 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za I półrocze 2005 roku (27kB) word

Zarządzenie nr 56/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2004 (55kB) word

Zarządzenie nr 57/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2004 (24kB) word

Zarządzenie nr 58/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (32kB) word

Zarządzenie nr 59/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Dziemionnie (26kB) word

Zarządzenie nr 60/05 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzozie (48kB) word

Zarządzenie nr 61/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania w celu ustalenia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (36kB) word

Zarządzenie nr 62/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (45kB) word

Zarzadzenie nr 63/05 w sprawie powołania zespołu roboczego do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka (28kB) word

Zarządzenie nr 64/05 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych, wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy (25kB) word

Zarządzenie nr 65/05 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu (24kB) plik

Zarządzenie nr 66/05 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka (71kB) jpg

Zarządzenie nr 67/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania w celu ustalenia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. (36kB) plik

Zarządzenie nr 68/05 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Brzozie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (38kB) plik

Zarządzenie nr 69/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (39kB) plik

Zarządzenie nr 70/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (45kB) plik

Zarządzenie nr 71/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 (40kB) plik

Zarządzenie nr 72/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (33kB) word

Zarządzenie nr 73/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Dziemionnie (26kB) word

Zarządzenie nr 74/05 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości budżetowej dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej (35kB) word

Zarządzenie nr 75/05 zmieniające zarządzenie nr 109/03 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Prądocin, Nowa Wieś Wielka i Leszyce n (35kB) word

Zarządzenie nr 76/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (42kB) word

Zarządzenie nr 77/05 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzozie (39kB) word

Zarządzenie nr 78/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (36kB) word

Zarządzenie nr 79/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (35kB) word

Zarządzenie nr 80/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (35kB) word

Zarządzenie nr 81/05 w sprawie przekazania do bezpłatnego używania przez Gimnazjum w Brzozie budynku dydaktycznego wraz z budynkiem sportowym i zapleczem socjalnym w Brzozie (24kB) word

Zarządzenie nr 82/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania doraźnych kontroli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (37kB) word

Zarządzenie nr 83/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (35kB) word

Zarządzenie nr 84/05 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok (24kB) word

Zarządzenie nr 85/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Prądocinie (31kB) word

Zarządzenie nr 86/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Prądocinie (31kB) word

Zarządzenie nr 87/05 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Dziemionnie (31kB) word

Zarządzenie nr 88/05 w sprawie powołania obsady stałego dyżuru Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 89/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (34kB) word

Zarządzenie nr 90/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/04 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (22kB) word

Zarządzenie nr 91/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (35kB) word

Zarządzenie nr 92/05 w sprawie zwiększenia wartości przekazanego budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie (26kB) word

Zarządzenie nr 93/05 w sprawie zwiększenia wartości przekazanego budynku Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie (24kB) word

Zarządzenie nr 94/05 w sprawie zwiększenia wartości budynku przekazanego do Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (26kB) word

Zarządzenie nr 95/05 w sprawie przekazania do bezpłatnego użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej 60-metrowego odcinka sieci wodociągowej na dz. ew. nr 109/44 w Brzozie wraz z przyłączem wodociągowym oraz odwodnienia ul. (24kB) word

Zarządzenie nr 96/05 zmieniające Zarządzenie nr 27/03 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum Gminy Nowa Wieś (24kB) word

Zarządzenie nr 97/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (32kB) word

Zarządzenie nr 98/05 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorom placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 99/05 w sprawie przekazania do bezpłatnego użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej kanalizacji I etap – Brzoza, kanalizacji sanitarnej IIA – Brzoza (24kB) word

Zarządzenie nr 100/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (18 stycznia 2005)
Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (18 stycznia 2005, 14:20:28)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (2 listopada 2011, 10:01:16)
Zmieniono: wstawienie prawidłowego pliku zarządzenia nr 30/05

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5164