Zarządzenia Wójta - rok 2006

Zarządzenie nr 1/06 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Olimpinie (31kB) word

Zarządzenie nr 2/06 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzozie, Tarkowie Dolnym i Kobylarni (49kB) word

Zarządzenie nr 3/06 zmieniające Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału środków oraz przyznawania pomocy finansowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli gminy Nowa W (28kB) word

Zarządzenie nr 4/06 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2006 roku oraz o ustaleniu planu finansow (25kB) word

Zarządzenie nr 5/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2006 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (66kB) word

Zarządzenie nr 6/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2006 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (64kB) word

Zarządzenie nr 7/06 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej w 2006 r. przez organizacje prowadzące działalnoś (29kB) word

Zarządzenie nr 8/06 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej (30kB) word

Zarządzenie nr 9/06 w sprawie wprowadzenia zasad finansowania zarządzania i kontroli wykonania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Olimpin Osiedle – warunkiem spójnego rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka” dofinansowanego z fundusz (28kB) word

Zarządzenie nr 10/06 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi Wielkiej (33kB) word

Zarządzenie nr 11/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (30kB) word

Zarządzenie nr 12/06 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w 2005 roku (38kB) word

Zarządzenie nr 13/06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2006 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (55kB) word

Zarządzenie nr 14/06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2006 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (60kB) word

Zarządzenie nr 15/06 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektorów placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka (48kB) word

Zarządzenie nr 16/06 w sprawie zasad organizacji roku szkolnego 2006/2007 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka (31kB) word

Zarządzenie nr 17/06 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Olimpinie (26kB) word

Zarządzenie nr 18/06 w sprawie przyjęcia na stan majątku gminy sieci wodociągowej przesyłowej na terenie wsi Brzoza oraz sieci wodociągowej przesyłowej zasilanej ze SUW w Nowej Wsi Wielkiej o łącznej wartości 2.301.533 zł (23kB) word

Zarządzenie nr 19/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2005 (25kB) word

Zarządzenie nr 20/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2005 (24kB) word

Zarządzenie nr 21/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2005 (24kB) word

Zarządzenie nr 22/06 w sprawie przekazania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2005 rok przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 23/06 w sprawie przekazania do bezpłatnego użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej sieci wodociągowej przesyłowej na terenie wsi Brzoza oraz sieci wodociągowej przesyłowej zasilanej ze SUW w Nowej Wsi Wielk (24kB) word

Zarządzenie nr 24/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (29kB) word

Zarządzenie nr 25/06 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzozie, Tarkowie Dolnym i Nowej Wsi Wielkiej (46kB) word

Zarządzenie nr 26/06 w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Nowa Wieś Wielka do wyjazdu służbowego do miasta Westerburg w Niemczech (30kB) word

Zarządzenie nr 27/06 w sprawie nagrody finansowej dla Nikoliny Melin za osiągnięcia w dziedzinie tańca towarzyskiego (22kB) word

Zarządzenie nr 28/06 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka (82kB) word

Zarządzenie nr 29/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (29kB) word

Zarządzenie nr 30/06 w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji – projektu Z/2.04/III/3.1/176/05 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Olimpin osiedle – warunkiem spójnego rozwoju gminy Nowa Wieś Wielka”, umowa nr Z/2 (23kB) word

Zarządzenie nr 31/06 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Prądocinie (26kB) word

Zarządzenie nr 32/06 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Prądocinie (26kB) word

Zarządzenie nr 33/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 34/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (30kB) word

Zarządzenie nr 35/06 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych (29kB) word

Zarządzenie nr 36/06 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych (29kB) word

Zarządzenie nr 37/06 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych (29kB) word

Zarządzenie nr 38/06 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka (40kB) word

Zarządzenie nr 39/06 w sprawie przekazania do bezpłatnego użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej kanalizacji I etap „Centrum” Nowa Wieś Wielka, kanalizacji II etap „Os. Słoneczne” Nowa Wieś Wielka, (25kB) word

Zarządzenie nr 40/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Eweliny Piechockiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (27kB) word

Zarządzenie nr 41/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Jurek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (27kB) word

Zarządzenie nr 42/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Starczewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (27kB) word

Zarządzenie nr 43/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (43kB) word

Zarządzenie nr 44/06 w sprawie przyjęcia na stan majątku gminy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olimpin – osiedle o wartości 1.377.250,70 zł (22kB) word

Zarządzenie nr 45/06 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej Brzozie (26kB) word

Zarządzenie nr 46/06 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzozie i Tarkowie Dolnym (43kB) word

Zarządzenie nr 47/06 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbi (87kB) word

Zarządzenie nr 48/06 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Nowa Wieś Wielka (34kB) word

Zarządzenie nr 49/06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (37kB) word

Zarządzenie nr 50/06 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za I półrocze 2006 roku (27kB) word

Zarządzenie nr 51/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/06 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochod (24kB) word

Zarządzenie nr 52/06 zmieniające zarządzenie Nr 74/05 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 września 2005 r., w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości budżetowej dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wi (44kB) word

Zarządzenie nr 53/06 w sprawie przekazania do bezpłatnego użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej sieci kanalizacji sanitarnej Olimpin - osiedle (23kB) word

Zarządzenie nr 54/06 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2007 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu (25kB) word

Zarządzenie nr 55/06 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2007 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych, wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy (38kB) word

Zarządzenie nr 56/06 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Prądocinie (27kB) word

Zarządzenie nr 57/06 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej do sprzedaży samochodu marki MERCEDES – BENZ VITO 108 CDI (31kB) word

Zarządzenie nr 58/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (32kB) word

Zarządzenie nr 59/06 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzozie i Tarkowie Dolnym (40kB) word

Zarządzenie nr 60/06 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka (27kB) word

Zarządzenie nr 61/06w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (30kB) word

Zarządzenie nr 62/06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (37kB) word

Zarządzenie nr 63/06 w sprawie przekazania do bezpłatnego używania przez Gimnazjum w Brzozie ogrodzenia, parkingu i oświetlenia wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi (28kB) word

Zarządzenie nr 64/06 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Dziemionnie (27kB) word

Zarządzenie nr 65/06 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Dziemionnie (26kB) word

Zarządzenie nr 66/06 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości, na okres 10 lat oraz ogłoszenia ich wykazu (46kB) word

Zarządzenie nr 67/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/05 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przekazania do bezpłatnego używania przez Gimnazjum w Brzozie budynku dydaktycznego wraz z budynkiem sportowym (26kB) word

Zarządzenie nr 68/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (36kB) word

Zarządzenie nr 69/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/06 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochod (24kB) word

Zarządzenie nr 70/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (43kB) word

Zarządzenie nr 71/06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (33kB) word

Zarządzenie nr 72/06 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarkowie Dolnym (34kB) word

Zarządznie nr 73/06 zmieniające zarządzenie Nr 74/05 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 września 2005 r., w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości budżetowej dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wie (53kB) word

Zarządzenie nr 74/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (43kB) word

Zarządzenie nr 75/06w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (44kB) plik

Zarządzenie nr 76/06 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2007 rok (24kB) word

Zarządzenie nr 77/06 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzozie (33kB) word

Zarządzenie nr 78/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (28kB) plik

Zarządzenie nr 79/06 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Tarkowie Dolnym (25kB) plik

Zarządzenie nr 80/06 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Tarkowie Dolnym (26kB) plik

Zarządzenie nr 81/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (29kB) plik

Zarządzenie nr 82/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok (29kB) plik

Zarządzenie nr 83/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/06 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektorów placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka oraz Zarządzenia Nr 38/06 Wójta Gmin (35kB) plik

Zarządzenia 84/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/06 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych (23kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (6 stycznia 2006)
Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 stycznia 2006, 08:43:00)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (5 stycznia 2007, 13:12:05)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4962