Zarządzenia Wójta - rok 2007

Zarządzenie nr 1/07 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka (47kB) word

Zarządzenie nr 2/07 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka (62kB) word

Zarządzenie nr 3/07 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (27kB) word

Zarządzenie nr 4/07 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Dziemionnie (31kB) word

Zarządzenie nr 5/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (29kB) word

Zarządzenie nr 6/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (29kB) word

Zarządzenie nr 7/07 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na wykonanie zadań publ. w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społ. w 2007 r. przez org. prowadzące działalność pożytku publ. (31kB) word

Zarządzenie nr 8/07 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Brzozie (30kB) word

Zarządzenie nr 9/07 w sprawie upoważnienia dla Skarbnika Gminy (25kB) word

Zarządzenie nr 10/07 w spr. przekazania jednostk. org. Gminy Nowa Wieś Wielka info. o ostatecznych kwotach dochod. i wydatk. budżetowych, o wys. dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2007 r. oraz o ustaleniu planu finansowego UG NWW na 2007 r. (25kB) word

Zarządzenie nr 11/07 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat (49kB) word

Zarządzenie nr 12/07 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Dziemionnie (31kB) word

Zarządzenie nr 13/07 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Wsi Wielkiej (25kB) word

Zarządzenie nr 14/07 w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej (25kB) word

Zarządzenie nr 15/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (30kB) plik

Zarządzenie nr 16/07 w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ze Świetlicy w Dąbrowie Wielkiej (33kB) plik

Zarządzenie nr 17/07 w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ze Świetlicy w Nowym Smolnie (33kB) plik

Zarządzenie nr 18/07 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w 2006 roku (41kB) plik

Zarządzenie nr 19/07 w sprawie powołania w Gminie Nowa Wieś Wielka rzecznika dyscyplinarnego (29kB) plik

Zarządzenie nr 20/07 w sprawie prowadzenia rejestru instytucji kultury (30kB) plik

Zarządzenie nr 21/07 w sprawie przekazania w użytkowanie SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego mienie Gminy (24kB) plik

Zarządzenie nr 22/07 w sprawie przekaz. do bezpłat. używ. przez sołectwa lokali stanow. mienie Gminy z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w m.: Tarkowo Dolne, Dąbrowa Wielka, Nowa Wioska, Nowe Smolno, Dobromierz, Jakubowo, Januszkowo, Prądocin (26kB) plik

Zarządzenie nr 23/07 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka (32kB) plik

Zarządzenie nr 24/07 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (37kB) plik

Zarządzenie nr 25/07 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych i dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka (44kB) plik

Zarządzenie nr 26/07 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości na urządzenie parkingu dla samochodów we wsi Brzoza (35kB) plik

Zarządzenie nr 27/07 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wyk. zadań publ. w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publ. (73kB) word

Zarządzenie nr 28/07 w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej (35kB) word

Zarządzenie nr 29/07 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w Brzozie przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (26kB) plik

Zarządzenie nr 30/07 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w Prądocinie przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (25kB) plik

Zarządzenie nr 31/07 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym (25kB) plik

Zarządzenie nr 32/07 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczonych do oddania do bezpłatnego używania (24kB) plik

Zarządzenie nr 33/07 w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dyrektorom placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka (45kB) word

Zarządzenie nr 34/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (30kB) word

Zarządzenie nr 35/07 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod parking dla samochodów we wsi Brzoza (42kB) word

Zarządzenie nr 36/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (32kB) word

Zarządzenie nr 37/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (49kB) word

Zarządzenie nr 38/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (53kB) word

Zarządzenie nr 39/07 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (35kB) plik

Zarządzenie nr 40/07 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie (35kB) plik

Zarządzenie nr 41/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (46kB) word

Zarządzenie nr 42/07 w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. „Łańcuch pomocnych rąk - czyli lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Nowa Wieś Wielka” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej (155kB) word

Zarządzenie nr 43/07 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Nowej Wsi Wielkiej (27kB) word

Zarządzenie nr 44/07w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Tarkowie Dolnym (27kB) word

Zarządzenie nr 45/07 w sprawie nałożenia obowiązku na nauczyciela (24kB) word

Zarządzenie nr 46/07 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Nowa Wieś Wielka (62kB) word

Zarządzenie nr 47/07 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kolankowie (37kB) word

Zarządzenie nr 48/07zmieniające zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Gminy Nowa Wieś Wielka korzystających z opieki zdrowotnej oraz (40kB) word

Zarządzenie nr 49/07 w sprawie przyznania nagrody kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej (31kB) word

Zarządzenie nr 50/07w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2006 (24kB) word

Zarządzenie nr 51/07w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2006 (25kB) word

Zarządzenie nr 52/07 w sprawie przeprowadzenia gminnego etapu konkursu „Najpiękniejszy ogród (34kB) word

Zarządzenie nr 53/07 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum Gminy Nowa Wieś Wielka (31kB) word

Zarządzenie nr 54/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (34kB) word

Zarządzenie nr 55/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2006 (24kB) word

Zarządzenie nr 56/07 w sprawie dofinansowania do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla Nikoliny Melin (24kB) word

Zarządzenie nr 57/07 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka (45kB) word

Zarządzenie nr 58/07 w sprawie przyznania nagrody dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej (32kB) word

Zarządzenie nr 59/07 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (37kB) word

Zarządzenie nr 60/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (25kB) plik

Zarządzenie 61/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego 'Jarzębinka' w Brzozie (26kB) plik

Zarządzenie nr 62/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (32kB) word

Zarządzenie nr 63/07 Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (28kB) word

Zarządzenie nr 65/07 w sprawie upamiętnienia 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (29kB) word

Zarządzenie nr 66/07 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2007 roku (49kB) word

Zarządzenie nr 67/07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/07 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów (24kB) word

Zarządzenie nr 68/07 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych we wsi Brzoza i we wsi Dziemionna, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat (38kB) word

Zarządzenie nr 69/07 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kolankowie (38kB) word

Zarządzenie nr 70/07 w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (25kB) word

Zarządzenie nr 71/07 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości budżetowej dla Budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej (51kB) word

Zarządzenie nr 72/07 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 73/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej (27kB) word

Zarządzenie nr 74/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej (27kB) word

Zarządzenie nr 75/07 w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dyrektorom placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka (53kB) word

Zarządzenie nr 76/07 w sprawie określenia zasad wynajmowania pomieszczeń i obiektów sportowych w placówkach oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka na cele działalności kulturalnej, wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej (39kB) word

Zarządzenie nr 77/07w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (33kB) word

Zarządzenie nr 78/07 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu (25kB) word

Zarządzenie nr 79/07 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych, wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy (40kB) word

Zarządzenie nr 80/07w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej (33kB) word

Zarządzenie nr 81/07 w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentu pn. „Uzupełnienie Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2007-2013” (26kB) word

Zarządzenie nr 82/07 w sprawie zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych Nr 1 i Nr 3 w stałych obwodach głosowania (36kB) word

Zarządzenie nr 86/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (53kB) word

Zarządzenie nr 87/07 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Prądocinie (27kB) word

Zarządzenie nr 88/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (134kB) word

Zarządzenie nr 89/07 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych nauczycielom p.o. dyrektorów placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka (41kB) word

Zarządzenie nr 90/07 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży (41kB) word

Zarządzenie nr 91/07 w sprawie przyjęcia Zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki z programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejs (44kB) word

Zarządzenie nr 92/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Brzozie (46kB) word

Zarządzenie nr 93/07 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Brzozie (45kB) word

Zarządzenie nr 94/07 w sprawie przyjęcia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej i przekazania do bezpłatnego używania przez Gimnazjum w Brzozie stołu bilardowego Roma 80 (23kB) word

Zarządzenie nr 95/07 w sprawie przekazania mienia gminnego do bezpłatnego używania przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 96/07w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/07 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów (25kB) word

Zarządzenienr 97/07 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka (25kB) word

Zarządzenie nr 98/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (48kB) word

Zarządzenie nr 99/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (40kB) word

Zarządzenie nr 100/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (36kB) word

Zarządzenie nr 101/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (114kB) word

Zarządzenie nr 102/07 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (34kB) word

Zarządzenie nr 103/07 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej (34kB) word

Zarządzenienr 104/07 w sprawie określenia zasad wynajmowania pomieszczeń i obiektów sportowych w placówkach oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka na cele działalności kulturalnej, wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej (43kB) word

Zarządzenie nr 105/07 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok (28kB) word

Zarządzenie nr 106/07 w sprawie przyznania nagrody kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej (37kB) word

Zarządzenie nr 107/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (27kB) word

Zarządzenie nr 108/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej (27kB) word

Zarządzenie nr 109/07 w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dyrektorom placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka (49kB) word

Zarządzenie nr 110/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (34kB) word

Zarządzenie nr 111/07 w sprawie przyznania nagrody dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej (33kB) word

Zarządzenie nr 112/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (32kB) word

Zarządzenie nr 113/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (33kB) word

Zarządzenie nr 114/07 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Gminie Nowa Wieś Wielka oraz ustalenia regulaminu jej działania (50kB) word

Zarządzenie nr 115/07 w sprawie przyznania nagród dyrektorom jednostek oświatowych w Gminie Nowa Wieś Wielka (36kB) word

Zarządzenie nr 116/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (36kB) word

Zarządzenie nr 117/07 w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów ogrzewania pomieszczeń w budynkach gminnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie (35kB) word

Zarządzenie nr 118/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok (37kB) word

Zarządzenie nr 119/07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/07 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodó (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (2 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (2 stycznia 2007, 12:56:08)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (4 lutego 2008, 10:47:07)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15429