Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009

Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/260/08
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2008 r.
 
Roczny program
współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
 
I. WPROWADZENIE
W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka przyjmując niniejszy dokument deklaruje wolę współpracy w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych i wyraża intencje realizacji swoich zadań ustawowych, w zakresie gdzie to jest możliwe, poprzez organizacje pozarządowe lub w ścisłym współdziałaniu z nimi.
 
II. CELE PROGRAMU
1. Objęcie współpracą możliwie najszerszych obszarów aktywności społecznej Gminy.
2. Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań.
3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania.
4. Wzmacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną.
 
III.  PODMIOTY PROGRAMU
Program współpracy kierowany jest do organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka.
W realizacji programu po stronie Gminy uczestniczą:
Rada Gminy i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy,Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie:
a) realizacji kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego,
b) dysponowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na realizację zadań Gminy, podejmowanych w ramach tej współpracy, w tym ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
c) ustalania i powoływania składu Komisji Konkursowej,
d) informowania o sesjach Rady Gminy, na których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością statutową organizacji pozarządowych.
 
IV.  FORMY WSPÓŁPRACY
Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
Współpraca o charakterze finansowym może być prowadzona poprzez zlecanie organizacjom zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formach:
a) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Stosownie do w/w przepisów każda organizacja pozarządowa ma również możliwość złożenia oferty wykonania zadania publicznego z własnej inicjatywy, którą Wójt Gminy rozpatruje w trybie określonym ustawą. Gmina może również zlecić realizację zadań publicznych, w szczególności na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz poprzez zakup usług na zasadach i trybie określonych w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy o finansach publicznych, w przypadku zadań spoza sfery pożytku publicznego. Wysokość środków finansowanych na realizację zadań została określona w uchwale budżetowej.
Współpraca o charakterze pozafinansowym może być prowadzona w formach:
a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności m.in. poprzez przekazywanie informacji związanych z projektem budżetu Gminy i powierzonymi zadaniami, przewidzianymi do realizacji w 2009 roku,
b) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w celach: definiowania i aspirowania priorytetowych dla Gminy obszarów problemowych, w rozwiązywanie  których mogą włączyć się organizacje,
- opiniowanie ofert konkursowych poprzez udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej do oceny ofert,
c) innych formach współpracy Gminy z organizacjami i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, m.in. poprzez:
- pomoc dla organizacji pozarządowych w prowadzeniu działalności informacyjnej i promocyjnej(prezentowanie działalności na stronie internetowej urzędu),
- przekazywanie informacji o możliwościach pozyskiwania przez organizacje środków pozabudżetowych,
- organizowanie roboczych spotkań z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnych form współdziałania, określenia wspólnych kierunków działań.
 
V.  ZASADY WSPÓŁPRACY
Zasada pomocniczości przy zachowaniu suwerenności stron.Zasada partnerstwa – organizacje pozarządowe uczestniczą w wypracowywaniu sposobów rozwiązywania problemów społecznych i wykonywaniu zadań publicznych.Zasada efektywności – Wójt Gminy, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań, dokona wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych.Zasada jawności – do konsultacji społecznych udostępnione zostaną informacje wstępne o kierunkach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje w 2009 roku.
 
VI.  PRIORYTETY ZADAŃ GMINY NA 2009 ROK
W 2009 roku Gmina Nowa Wieś Wielka będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach:
 
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,
- organizacja zawodów i rozgrywek sportowych promujących Gminę Nowa Wieś Wielka,
- organizacja rajdów rekreacyjnych,
- integracja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe.
   
Kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji:
- wpieranie działań z zakresu podtrzymywania tradycji lokalnych i narodowych,
- wspieranie kształtowania postaw patriotycznych oraz kształtowanie lokalnych tradycji,
- wspieranie i promocja twórczości lokalnej i regionalnej,
- wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnej postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych.
 
Edukacji, oświaty i wychowania:
- organizowanie konkursów recytatorskich, plastycznych, fotograficznych, itp.,
- wdrażanie różnych form aktywnego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych, a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 
Pomocy społecznej:
- pomoc rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów socjalnych,
- prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych poprzez organizowanie i współpracę przy organizowaniu imprez, konferencji, szkoleń i kampanii z zakresu polityki społecznej,
- wyrównywanie szans młodzieży uczącej się,
- wsparcie w ramach poradnictwa terapeutyczno-pedagogicznego i poradnictwa obywatelskiego,
- pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek,
- pomoc rodzinom wymagającym wsparcia społecznego poprzez umożliwienie udziału w różnych formach zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia społecznego,
- aktywizacja społeczna ludzi starszych i samotnych.
 
VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonywanie zadań wymienionych w programie następuje w oparciu o konkurs ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Przekazywanie środków na realizację zadania publicznego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem a wybraną w wyniku konkursu organizacją pozarządową.Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które zostały określone.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym programie, do współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.    

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (29 grudnia 2008)
Opublikował: Łukasz Michalik (15 stycznia 2009, 09:54:23)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (20 października 2009, 14:25:23)
Zmieniono: przeniesiono informację do katalogu - Program na rok 2009

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3827